PARTICIPANTS


Scott Anderson | SwRI

Ken'ichi Bajo | Hokkaido U.

Martin Bizzarro | Copenhagen U.

Harold Connolly Jr. | Rowan U.

Toshikazu Ebisuzaki | RIKEN

James Greenwood | Wesleyan U.

Vicky Hamilton | SwRI

Shigeru Ida | TiTech

Shogo Ishikubo | Hokkaido U.

Kana Ishimaru | U. Tokyo

Yuki Isono | Hokkaido U.

Shoichi Itoh | Kyoto U.

Noriyuki Kawasaki | Hokkaido U.

Noriko Kita | Wisconsin U.

Kodai Kobayashi | Hokkaido U.

Sasha Krot | Hawaii U.

Taishi Nakamoto | TiTech

Tokuhiro Nimura | RIKEN

Nozomi Matsuda | Hokkaido U.

William McDonough | Tohoku U.

Megumi Mori | Hokkaido U.

Francois Regis Orthous-Daunay | U. Grenoble

Naoya Sakamoto | Hokkaido U.

Seiji Sugita | U. Tokyo

Akimasa Suzumura | Kyoto U.

Shogo Tachibana | U. Tokyo

Sohei Wada | Hokkaido U.

Kevin Walsh | SwRI

Daiki Yamamoto | Hokkaido U.

Takashi Yoshizaki | Tohoku U.

Hisayoshi Yurimoto | Hokkaido U.